ยางยาแนวฝากระป๋อง (Sealing Compounds) ยางยาแนวฝากระป๋องเป็นสิ่งป้องกันการรั่วซึมที่ใช้กับบรรจุภัณฑ์โลหะมีสมบัติป้องกันการรั่วซึมตามแนวตะเข็บ ระหว่างตัวภาชนะกับฝา โดยถ้าเป็นกระป๋อง 3 ชิ้นจะใช้ยางยาแนวทั้งฝาล่างและฝาบนภายหลังการบรรจุอาหารหรือสิ้นค้าลง ในภาชนะแล้ว เพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก ซึ่งช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ภายในกระป๋อง

นอกจากนี้ยางยาแนวฝากระป๋องนี้ต้องทนอุณหภูมิสูงในกระบวนการฆ่าเชื้อเพื่อถนอมคุณภาพอาหารสาหรับกระป๋อง บรรจุอาหาร ในปัจจุบันนี้ยางยาแนวฝากระป๋องมี 2 ประเภท ได้แก่

  1. ยางยาแนวฝาที่อาศัยน้าเป็นวัสดุพื้นฐาน (water base sealing compounds) เป็นยางที่ผลิตตาม มาตรฐานสากลขององค์การอาหารและยา (FDA) สาหรับใช้กับภาชนะบรรจุอาหาร ซึ่งมีจุดเด่น อาทิเช่น เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ไม่เป็นพิษกับผู้บริโภค เป็นต้น ยางยาแนวฝาประเภทนี้มีหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับการใช้งานและสินค้าที่บรรจุใน กระป๋อง เนื่องจากสินค้าแต่ละชนิดต้องการการป้องกันการรั่วซึมที่แตกต่างกัน เช่น กระป๋องอาหาร กระป๋องเครื่องดื่ม เป็นต้น ตัวอย่างกระป๋องทั่วไป เช่น กระป๋องบรรจุน้ามันเครื่อง กระป๋องสเปรย์ หลอดบรรจุยา เป็นต้น
  2. ยางยาแนวฝาที่อาศัยพอลิไวนิลคลอไรด์เป็นวัสดุพื้นฐาน (PVC Plastisol) ใช้สาหรับยาแนวฝาบรรจุภัณฑ์โลหะ อื่นๆ จาพวกถังบรรจุขนาด 20 ลิตร (Crimp Cap) จนถึงขนาด 200 ลิตร เช่น ถังแกลลอนใส่สี ถังสาหรับบรรจุน้ามัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้กับบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่โลหะ เช่น ยางยาแนวฝาจีบ (Crown Cap) ของขวดแก้วน้าอัดลม ยางยาแนวฝาเกลียว (RO) หรือ ฝาเกลียวบิดขาด (ROPP) ของขวดเครื่องดื่มชูกำลัง และยางยาแนวฝาเขี้ยว (Lug Cap หรือ Twist-Off) ของฝาขวด แยม

อย่างไรก็ตามสมบัติของยางยาแนวฝาทั้ง 2 ประเภท คือ การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในภาชนะโดย ป้องกันไม่ให้สารปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม การกักเก็บองค์ประกอบของก๊าซภายใน การรักษากลิ่นและสีของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ ภายใน รวมไปถึงรสชาติไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง

ยางยาแนวฝากระป๋อง (Sealing Compounds)

รูป ก. ก่อนการหยอดยางยาแนว รูป ข. รูป ค. หลังการหยอดยางยาแนว ฝาคว่ำ (บน) และฝาหงาย (ล่าง) หยอดยาแนวในร่อง (ภาพสมมติ) ที่บริเวณขอบของฝา

รูปภาพข้างต้นแสดงภาพตัดขวางของฝากระป๋อง รูป ก. แสดงภาพแผ่นโลหะที่ผ่านการเคลือบ และตัดขึ้นรูปเป็นฝา รวมถึงการทาโค้งที่มุมฝา รูป ข. และ ค. แสดงภาพการหยอดยางยาแนวฝาตามร่องโค้งด้านใน ป้องกันการรั่วซึมของสินค้าที่บรรจุภายใน และป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ภายใน (ที่มารูปภาพ: www.cancentral.com และ Visypak Beverage Packaging “Beverage Manufacturing Processes”)

ที่มาของข้อมูล http://ubis-th.listedcompany.com/company_business.html