สารจากท่านประธานกรรมการบริษัท

นายปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์

ประธารกรรมการบริหาร

ปี 2562 เป็นปีที่มีความผันผวนของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา

รวมถึงสถานการณ์การ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของไทย จึงเป็นปีที่มีความท้าทายในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก

ปัจจุบัน บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ส่งสินค้าออกต่างประเทศ 60% และขายในประเทศ 40 % จากสภาวการณ์ข้างต้น

เราจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานะการณ์ปัจจุบันโดยมุ่งเน้นขยาย

ธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่พร้อมทั้งเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

นับตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มีโครงสร้างทางธุรกิจและโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง

จึงสามารถขับเคลื่อนธุรกิจฝ่าความผันผวนต่างๆ มาได้ด้วยดี

ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้าพันธมิตร สถาบันการเงิน หน่วยงานรัฐ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนทีมงานของ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ทุกคน ที่ให้ความไว้วางใจ และร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงาน ทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราขอให้คำมั่นว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร

และทีมงานทุกคนจะใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความรอบคอบ และเป็นมืออาชีพ

เพื่อเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าองค์กร ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน