Chief Executive Officer (CEO)

นายปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์

Chief Executive Officer (CEO)

นายปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์

อายุ 24 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง (มีอำนาจลงนามผูกพัน)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 พฤษภาคม 2564

จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง – ปี -เดือน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ทางตรง: 0% ทางอ้อม: 51.43%

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

คุณวุฒิการศึกษา

Bachelor of Business Administration, Assumption University

ประวัติการอบรม

ความเชี่ยวชาญ

ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัทและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการพัฒนา

อย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัทย่อย

ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน Managing Director LAIKA Building | Bangkok

2561 – ปัจจุบัน Managing Director Phajida Group Inc. | Bangbo, Samutprakarn

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

– ไม่มี –

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในบริษัท และบริษัทในเครือ

– ไม่มี –

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

– น้องชาย นายนภาดล กฤตยานตกุลท์