คณะผู้บริหาร

นายปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์

ประธานกรรมการบริหาร

นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมา

กรรมการผู้จัดการ

นางสาวกัญชริกา สุวรรณภูมิ

เลขานุการบริษัท

นายอติวิชย์ นันตา

รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานบัญชีและการเงิน

นายธเนศร์ ธำรงลักษณ์

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานการขายและการตลาด

นางสาวกุลประวีณ์ ศิริภูริพลังกร

รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการ

ทรัพยากรบุคคล

นายประเสริฐ ปิ่นงาม

รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานเทคโนโลยีและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ (โรงงานสมุทรสาคร)

นางสาววนิดา ใจเย็น

ผู้จัดการโรงงาน