คณะกรรมการ

พลเอก ดร. เทอดศักดิ์ มารมย์

 • ประธาานกรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ

นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์

 • กรรมการ
 • ประธานคณะกรรมการบริหาร
 • ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการผู้จัดการ

นายนภาดล กฤตยานุตกุลท์

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร

นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการบริหาร

นายพงสันต์ วรวุฒิ

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน