บ.ยูบิส เอเชีย จำกัด(มหาชน) และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการให้คำปรึกษา

ฝึกอบรม และสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม โดยนายปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์ ประธานกรรมการบริหาร ยูบิส เอเชีย และดร.สุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ผู้อำนวยการสมาคม

ได้ร่วมลงนามบันทึกฉบับนี้ ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น) ถนนพัฒนาการ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565

โดยความร่วมมือนี้ จะนำไปสู่การร่วมกันส่งเสริม พฒั นาบุคลากรของบริษัทให้มีความรู้และทักษะที่ทันสมัย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีในภาคการผลิต เสริมประสิทธิภาพการทำงานผ่านการฝึกอบรมในหลากหลายรูปแบบ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตของ ยูบิส เอเชีย ให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การนำ Kaizen IoT มาดำเนินการ เพื่อการเป็น Digital Factory Transformation, การสอบเทียบเครื่องมือ

อุปกรณ์การผลิตที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการสนับสนุนการทำธุรกิจกับหน่วยงาน หรือองค์กรในญีปุ่นได้อีกด้วย นับเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ยบู ิส เอเชีย และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น) และสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาอุตสาหกรรมต่าง

ๆ ภายในประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด