SUSTAINABILITY VALUATION

การประเมินสาระสำคัญ

การจัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 ฉบับนี้ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 แสดงถึงรายงานด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมของยูบิส ซึ่งประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยแสดงถึงการทำธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีแบบแผน เนื่องจากบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) จัดทำรายงานความยั่งยืนเป็นปีแรก จึงยังไม่ได้ทำแบบสำรวจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียครบทั้งหมด ในการประเมินสาระสำคัญ มีขั้นตอนดังนี้

1. การระบุประเด็น

รวบรวมประเด็นที่มีความสำคัญกับการประกอบธุรกิจ ของบริษัทครอบคลุมในมิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม โดยคณะทำงานด้านความยั่งยืน

 2. การประเมินลำดับความสำคัญ

จัดเรียงลำดับความสำคัญของประเด็นต่าง ๆ โดยพิจารณาแนวโน้มและ ผลกระทบที่สำคัญทั้งต่อธุรกิจ และต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะทำงาน ด้านความยั่งยืน

 3. การรับรองผลการประเมิน

นำผลการประเมินสาระสำคัญให้คณะกรรมการพัฒนา อย่างยั่งยืนอนุมัต

ผลประเมินสาระสำคัญ

ลำดับ ประเด็นสำคัญ ลายละเอียด
1 ผลประกอบการของบริษัท การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจและการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
2 การบริหารความเสี่ยง องค์กรสามารถระบุ ประเมินและจัดการประเด็นความเสี่ยงขององค์กร เพื่อเพิ่มความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
3 การวิจัยและพัฒนาด้าน INNOVATION การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าและผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4 การกำกับดูแลกิจการที่ดี 1. แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) 2. จรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน
5 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ องค์กรดำเนิธุรกิจตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6 การจัดการด้านโลจิสติกส์ องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
7 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม องค์กรจัดทำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001, ISO45001
8 การพัฒาบุคลากรและผลตอบแทน เพิ่มการพัฒนาพนักงานรายบุคคลและการเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้บุคลากร เช่น การฝึกอบรม การบริหารจัดการองค์ความรู้
9 สภาพแวดล้อมในการทำงาน และอาชีวอนามัย และความปลอดภัย การจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการทำงานได้อย่างปลอดภัย
10 การพัฒนาศักยภาพพนักงาน การพัฒนาพนักงานรายบุคคลและเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับบุคลากร
11 การพัฒนาคุณภาพของสินค้า และมาตรฐานสินค้า การพัฒนาคุณภาพของสินค้า และมาตรฐานสินค้า
12 การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม การทำธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
13 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาสินค้าควบคู่ไปกับลูกค้า และการร่วมธุรกิจในระยะยาว
14 การบริหารคู่ค้า ความโปร่งใสในการทำธุรกิจร่วมกับคู่ค้า

การบริหารจัดการเกี่ยวกับ Materiality

ด้านผลประกอบการ

 เป้าหมาย

สร้างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง และคงอัตรากำไรอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย กลยุทธ์ และการดำเนินงาน

กลยุทธ์

 การบริหารจัดการ

 ผลดำเนินการปี 2562

• เน้นการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับ ลูกค้า (Market driven) และนำเสนอ สินค้าใหม่

• สร้าง brand Loyalty และรักษา ฐานลูกค้าเดิมและสร้างลูกค้าใหม่

• ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มี ประสิทธิภาพ

• จัดตั้งคณะกรรมการนวัตกรรม (UBIS innovation Committee) ที่มีบทบาทในการกำหนดทิศทาง ด้านนวัตกรรมขององค์กร

• พัฒนากระบวนการสร้าง ความพึงพอใจของลูกค้า

• พัฒนากระบวนการสร้างแนวคิด Cost effectiveness Management system

ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น 4 % อัตรากำไรขั้นต้น คงที่ 35 % อัตรากำไรคงที่ 13% (ไม่รวมผลขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยน)

การดำเนินงาน

 กลยุทธ์  กิจกรรม
• เน้นการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับลูกค้า (Market driven) และนำเสนอสินค้าใหม Customer Innovation Visit (CIV) เก็บข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้กับลูกค้าและทำโครงการร่วมกัน Innovation Trend Survey (ITS) เก็บข้อมูลและศึกษา innovation ใหม่ๆและเสนอโครงการ
• สร้าง brand Loyalty และรักษาฐาน ลูกค้าเดิมและสร้างลูกค้าใหม Quality + Trust + Service = Loyalty
• ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้ มีประสิทธิภาพ Operational Excellence

ด้านการบริหารความเสี่ยง

 เป้าหมาย

ลดผลกระทบจากความไม่แน่นอน เพื่อเพิ่มความสำเร็จตามเป้าหมาย ขององค์กร

เป้าหมาย กลยุทธ์ และการดำเนินงาน

กลยุทธ์

 การบริหารจัดการ

 ผลดำเนินการปี 2562

• ระบุประเด็นความเสี่ยง

• กำหนดแนวทางและกรอบบริหาร ความเสี่ยงให้ครบทุกมติ

• แสวงหาโอกาสใหม่ๆในการดำเนิน ธุรกิจ

• จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน บริหารความเสี่ยง

• มีแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงใน องค์กรที่ครอบคลุมด้านกลยุทธ์ ด้านธุรกิจ ด้านปฏิบัติการ และด้านการเงิน

• เสริมสร้างความรู้ด้านบริหารความเสี่ยง ให้บุคลากรในองค์กร

ประเด็นความเสี่ยง ระดับกลางจาก 10 ตัว เหลือ 8 ตัว

การดำเนินงาน

 กลยุทธ์  กิจกรรม
• ระบุประเด็นความเสี่ยง • ดำเนินการฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยง
• ประชุมเพื่อระบุเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยเสี่ยง
• กำหนดแนวทางและกรอบบริหาร ความเสี่ยงให้ครบทุกมิต • ประเมินประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงและสื่อสารไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง
• ยายผลและติดตามการปฏิบัติงานระบบการควบคุมที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
• แสวงหาโอกาสใหม่ๆในการ ดำเนินธุรกิจ • นำผลการจัดการวิเคราะห์ความเสี่ยงไปปฏิบัติจริง

การวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรม

 เป้าหมาย

เกิดการพัฒนาด้านนวัตกรรมเพื่อ สร้างองค์กรที่ยั่งยืน

เป้าหมาย กลยุทธ์ และการดำเนินงาน

กลยุทธ์

 การบริหารจัดการ

 ผลดำเนินการปี 2562

เน้นการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับลูกค้า (Market driven) พัฒนาสินค้าเพื่อลด ข้อจำกัดการใช้งาน (pain point) พัฒนาสินค้าที่สร้างคุณค่า

• จัดตั้งคณะกรรมการนวัตกรรม (UBIS innovation Committee) ที่มีบทบาทในการ กำหนดทิศทางด้านนวัตกรรมขององค์กร

• พัฒนากระบวนการสร้างนวัตกรรม ด้วยแนวคิด customer focus

การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา เท่ากับ 0.25% ของรายได้จากขาย 10% จำนวนสินค้าแลคเกอร์ที่ลูกค้า ทดลองและขยายผลไปใช้งานจริง และ 18% สำหรับสินค้าคอมปาวด

การดำเนินงาน

 กลยุทธ์  กิจกรรม
เน้นการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับ ลูกค้า (Market driven) Customer Innovation Visit (CIV) เก็บข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้กับลูกค้าและทำโครงการร่วมกัน Innovation Trend Survey (ITS) เก็บข้อมูลและศึกษา innovation ใหม่ๆและเสนอโครงการ
พัฒนาสินค้าเพื่อลดข้อจำกัดการใช้งาน (pain point) Think-Act บ่มความคิดก้าวข้ามข้อจำกัด
พัฒนาสินค้าที่สร้างคุณค่า Innovation Trend Survey (ITS) เก็บข้อมูลและศึกษา innovation ใหม่ๆและเสนอโครงการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 เป้าหมาย

สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี (Organizational Culture of Good Corporate Governance)

เป้าหมาย กลยุทธ์ และการดำเนินงาน

กลยุทธ์

 การบริหารจัดการ

 ผลดำเนินการปี 2562

• ส่งเสริมความรู้ด้านการกำกับกิจการที่ดี

• สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ การกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร

• จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและคู่มือการ กำกับดูแลกิจการ

CG Score 4

การดำเนินงาน

 กลยุทธ์  กิจกรรม
• ส่งเสริมความรู้ด้านการกำกับกิจการที่ดี หลักสูตรอบรมสำหรับกรรมการและผู้บริหาร ประเมินความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ
• ส่งเสริมความรู้ด้านการกำกับกิจการที่ดี หลักสูตรอบรมสำหรับกรรมการและผู้บริหาร ประเมินความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

 เป้าหมาย

ป้องกันและลดผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมขององค์กร

เป้าหมาย กลยุทธ์ และการดำเนินงาน

กลยุทธ์

 การบริหารจัดการ

 ผลดำเนินการปี 2562

• ใช้ระบบ ISO14001 ในการบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อม

• การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่าง มีประสิทธิภาพ

• รณรงค์ให้พนักงานเห็นความสำคัญ ของการประหยัดพลังงาน

• จัดตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อม

• จัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงาน

เพิ่มพื้นที่สีเขียวของโรงงาน 5%

ลดการใช้ขวดน้ำพลาสติก 100% ในกิจกรรม ของบริษัท

ปรับปรุงคลังสินค้าเพื่อลดการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง

ติดตั้งหลอดไฟ LED เพื่อลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้าลง 2.5 เท่า

การดำเนินงาน

 กลยุทธ์  กิจกรรม
• ใช้ระบบ ISO14001 ในการบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อม 1. ลดการใช้น้ำบรรจุขวดพลาสติกในกิจกรรมของบริษัท
2. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงงานด้วยพืชผักสวนครัว
3. ติดตั้งเครื่องแยกกากตะกอนน้ำเสียเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้
4. ติดตั้งฉนวนหุ้มถังสแตนเลสเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบทำน้ำเย็น
5. คัดแยกขยะในโรงงานและสำนักงานใหญ่
6. นำเครื่องบำบัดอากาศมาใช้ในกระบวนการผลิต
7. ติดตั้งหลอด LED เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในโรงงาน

WORLD CLASS PARTNERSHIP
WITH EXCELLENT EXPERTISE
AND INNOVATION