SUPPLYCHAIN MANAGEMENT

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

องค์กรได้พิจารณาปัจจัยที่ก่อให้เกิดการส่งมอบคุณค่าที่มีความยั่งยืนทางธุรกิจ ประกอบด้วย

Smart Partnership
การสร้างสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ

Smart Operation
การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการภายใน

Smart Innovation
การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

Smart Service
การใช้นวัตกรรมเพื่อการให้บริการ

กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยูบิสกำหนดกรอบด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมให้มีจุดหมายเดียวกันทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เกิด การส่งมอบคุณค่า “Smart protection for smart life” ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

Sustainability FRAMEWORK

กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน

– สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน เพื่อเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ดีในระยะยาว

– สร้าง Innovation pipeline เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจและจัดสภาพ แวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาa

– พัฒนากระบวนการผลิตด้วยการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้ และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

– พัฒนาบุคคลากรและผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าใด้หลากหลาย

เป้าหมาย

– ค้นหาความคาดหวังความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งปันองค์ความรู้ เกิดการพัฒนาร่วมกัน และเกิดประสิทธิภาพการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

– เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมระดับองค์กร

– มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อัตราการเกิด ของเสียเป็นศูนย์

– มีการวางแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริหารได้มาตรฐานและ เหนือความคาดหวังของลูกค้า

WORLD CLASS PARTNERSHIP
WITH EXCELLENT EXPERTISE
AND INNOVATION