INNOVATION MANAGEMENT

การบริหารจัดการนวัตกรรม

1. ด้านคุณภาพสินค้า

สินค้าของบริษัทเป็นเคมีภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าอุปโภคบริโภค ประกอบกับ สินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่ขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Products) โดยตรง ไม่ใช่การขายไปยังผู้บริโภค (Consumer Products) ดังนั้น นโยบายของบริษัทจึงมุ่งเน้นในการรักษาคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ เพื่อการตอบสนองต่อ ความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญเพื่อการเติบโตในระยะยาวที่ยั่งยืน

ยูบิส มีทีมงานในการดูแลเรื่องคุณภาพสินค้าโดยมีขั้นตอนตั้งแต่ เริ่มวางแผนการผลิต ระหว่างผลิต และผลิตเสร็จทุกขั้นตอนมีการตรวจสอบ อย่างละเอียดด้วยการทำงานกันเป็นทีม ซึ่งประกอบด้วยทีมวางแผนการผลิต ทีมการผลิต และทีมตรวจสอบคุณภาพสินค้า พร้อมส่งมอบสินค้าที่มี คุณภาพไปยังลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

2. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า

ตลอดระยะเวลา 36 ปีที่ผ่านมาบริษัทดำเนินการผลิตด้วยนโยบายการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Quality of Product) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001-2015 และกำลังดำเนินการยกระดับสู่ ISO 14001 เพื่อครอบคลุมถึง การมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม บริษัทมีการปรับโครงสร้างสายงานด้านการวิจัยและพัฒนาให้ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อความคล่องตัว และ การดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติมาเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในด้านการบริหารและการพัฒนาหน่วยงานให้สามารถเป็น หน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทียบเคียงกับหน่วยงานวิจัยสากลอื่นๆ มุ่งสู่การสร้างสรรผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนพัฒนากระบวนการผลิตให้มี Business Model ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ด้วยทีมงานสายงานเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดูแลในงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างใกล้ชิด

WORLD CLASS PARTNERSHIP
WITH EXCELLENT EXPERTISE
AND INNOVATION