TAX STRATEGEY

จรรยาบรรณและนโยบายด้านภาษี

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยึดมั่นการปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนัก ในหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านภาษีเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

จรรยาบรรณด้านภาษี

 1. การปฏิบัติตามกฎหมาย: บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาโดยตลอด รวมทั้งประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล และปฏิบัติงานสอดคล้องกับ เจตนารมณ์และลายลักษณ์อักษรของกฎหมาย
 2. จริยธรรมขององค์กร: จรรยาบรรณด้านภาษีของบริษัทฯ กำหนดจากหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมการประกอบธุรกิจที่ระบุให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ต้องมีความสอดคล้อง และตรงตามมาตรฐานสูงสุดในการปฏิบัติงาน
 3. การกำหนดราคาซื้อขายสำหรับกิจการข้ามชาติ: บริษัทฯ ชำระภาษีในมูลค่าเหมาะสมและสอดคล้องกับมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์แบบปกติ โดยการคำนวณราคา ซื้อขายสินค้าหรือบริการจะอ้างอิงจากราคาตลาดเป็นสำคัญ
 4. โครงสร้างทางภาษี: บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการใช้โครงสร้างภาษีแบบฉ้อฉลหรือเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้อง หรือสร้างความซับซ้อนเพื่อประโยชน์ทางภาษีในเบื้องต้นและหลีกเลี่ยงภาษี
 5. ระบบภาษีเพื่อความยั่งยืนขององค์กร: บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ด้วยการเป็นบริษัทที่มีสถานะทางการเงินที่ดีเยี่ยม และมีระบบภาษีที่เพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน
 6. สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives) : บริษัทฯ มุ่งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้การตัดสินใจในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนและเหมาะสม
 7. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลภาษี: บริษัทฯ เคารพสิทธิของรัฐบาลในการกำหนดโครงสร้างภาษี อัตราภาษี และกลไกการจัดเก็บภาษีสำหรับประเทศนั้นๆ บริษัทฯ มีการติดต่อกับ หน่วยงานกำกับดูแลภาษีอย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันให้มีความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

นโยบายด้านภาษี

 1. การวางแผนและแนวทางปฏิบัติทางด้านภาษี
  1.1 ให้บริการจัดการด้านภาษีอากร โดยการเสียภาษีอากรให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และรักษาชื่อเสียงและความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรต่อหน่ายงานภาษีของรัฐที่เกี่ยวข้อง
  1.2 ให้นำส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและต้องบริหารจัดการการจ่ายเงิน หรือขอคืนภาษีอากรให้เกิดสภาพคล่องสูงสุดแก่องค์กร
 2. การประสานงานด้านภาษีกับหน่วยงานราชการ

บริษัทฯ จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านภาษี และประสานงานกับหน่วยงานทางด้านภาษีของภาครัฐ ต้องดำเนินการโดยผู้รับผิดชอบด้านภาษีเท่านั้น

การบริหารความเสี่ยงด้านภาษี

บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งมุ่งจัดการความเสี่ยง (ด้านภาษี) ได้แก่ ผลจากภาษีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง นโยบายด้านภาษีหรือแนวทางการบริหารภาษีของภาครัฐ และการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมเกี่ยวกับภาษีทั้งหมดโดยละเอียด ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงในการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงในการรายงานทางการเงินของผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการระบุ และการจัดการความเสี่ยงด้านภาษี และรายงานไปยังฝ่ายบริหาร เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ดังนี้

 1. การปฏิบัติตามกระบวนการภาษี: บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านภาษีอย่างรับผิดชอบ โดยยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับภาษีของประเทศที่ บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะใช้ความรอบคอบและความโปร่งใสเป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานด้านภาษีในกรณีที่กฎหมายภาษีไม่มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน
 2. การติดตามผลและการรายงาน: บริษัทฯ มีการติดตามผลและรายงานภาษีเงินได้ทั้งภายในและโดยผู้ตรวจสอบอิสระ พร้อมทั้งมีการแสดงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปัจจุบันและรอการตัดบัญชีอย่างถูกต้อง
 3. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง: บริษัทฯ มีการติดตามและจัดการการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่เกี่ยวเนื่องกับภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งศึกษาวิเคราะห์คุณภาพและความเป็น เอกภาพของการจัดการภาษี ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลภาษี การคืนภาษี และรายงานผลเกี่ยวกับประมาณการภาษี ความเสี่ยงทางภาษี และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นประจำ

ความโปร่งใสด้านภาษี

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลด้านภาษีต่อภาครัฐและสาธารณะอย่างโปร่งใส โดยนำมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านภาษีมาใช้ และทำการรายงานผ่านรายงานทางการเงินของบริษัทฯทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยการสร้างความรับผิดชอบด้านภาษี และการมีความโปร่งใสทางภาษี เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

WORLD CLASS PARTNERSHIP
WITH EXCELLENT EXPERTISE
AND INNOVATION