WATER MANAGEMENT

การการบริหารจัดการน้ำ

กลยุทธ์ เป้าหมายและผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำ

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ จึงได้ริเริ่มโครงการลดปริมาณการใช้น้ำ โดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุงกระบวนการล้าง อุปกรณ์เครื่องมือการผลิต จัดทำเป็นแผนการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการคิดและออกแบบวิธีการ เพื่อให้เป็นเสมือน กำลังขับเคลื่อนไปสู่การดำเนินงานควบคู่กับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายลดการใช้ทรัพยากรน้ำ 10% เทียบกับวิธีการเดิม ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงาน

กรอบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

บริษัทฯให้การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในทุกรูปแบบ ผ่านโครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้ระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากด้านการใช้น้ำแล้ว การควบคุมคุณภาพน้ำเสียบริษัทฯได้ให้ความสำคัญเช่นกัน โดยในปี 2563 บริษัทฯได้ลงทุนติดตั้งเครื่องแยกกากตะกอน (Slit Saver) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและช่วยลดเวลาในการบำบัดอีกด้วย

การบริหารจัดการน้ำภายในองค์กร

องค์กรได้รณรงค์สร้างความตระหนักให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ฝ่ายบริหารมีหน้าที่กำหนดตั้งเป้าหมายลดการใช้น้ำในระดับองค์กร เพื่อให้ พนักงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการประหยัดทรัพยากรน้ำ

การบริหารจัดการน้ำภายนอกองค์กร

บริษัทไม่เพียงแต่สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเฉพาะในองค์กรเท่านั้น ยังได้สื่อสารไปถึงบริษัทคู่ค้า ผู้มาติดต่อ ชุมชนรอบข้างผ่านทางการประชาสัมพันธ์ นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ที่ปรากฏในเวปไซต์ของบริษัท และผ่านการทำ CSR เพื่อให้นำไปสู่วัฒนธรรมสีเขียวในอนาคต (Eco culture)

WORLD CLASS PARTNERSHIP
WITH EXCELLENT EXPERTISE
AND INNOVATION