WASTE MANAGEMENT

การจัดการของเสีย

กลยุทธ์ เป้าหมายและผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำ

ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูบิส พรีมาเทค จำกัด ได้มีการจัดการคัดแยกขยะโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ขยะอันตราย และขยะมูลฝอย มีการระเบียบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรณรงค์การจัดการขยะผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รับทราบ และให้ความร่วมมือ

และในปี 2563 นี้ ได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับพนักงานในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์กร อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรต่อไปในอนาคต

WORLD CLASS PARTNERSHIP
WITH EXCELLENT EXPERTISE
AND INNOVATION