ENERGY MANAGEMENT

การบริหารจัดการพลังงาน

เป้าหมายและผลการดำเนินงานการใช้พลังงาน

ทีมงานสิ่งแวดล้อมร่วมกับทีมวิศวกรไฟฟ้าได้ริเริ่มโครงการอนุรักษ์พลังงานโดยกำหนดเป็นแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการตอบสนองกับนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กร ตามที่ทางฝ่ายบริหารได้ตั้งเป้าหมายไว้

โครงการอนุรักษ์พลังงาน

ในปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทได้เริ่มขอการรับรองระบบ ISO14001:2015 จึงได้มีการจัดทำโครงการเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างถนนจากหลอดไฟแสงจันทร์เป็นหลอดไฟ LED

WORLD CLASS PARTNERSHIP
WITH EXCELLENT EXPERTISE
AND INNOVATION