ชาว UBIS สุขภาพฟันดีทั้งโรงงานเมื่อวันเสาร์ที่2 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ด้วยโครงการรถตรวจสุขภาพฟันเคลื่อนที่ ตรวจเช็คสุขภาพฟันและช่องปากให้พนักงานไปกว่า80 คน นับเป็น 1 ในความใส่ใจสุขภาพเพื่อนพนักงานทุกคนของเราชาว UBIS จะได้ยิ้มสวยๆ โชว์ฟันแข็งแรงได้กันถ้วนหน้า

At UBIS we make sure everybody’s teeth are as healthy as much as possible. On the 2nd of April 2022, UBIS has provided all the stakeholders around our UBIS community with a free-of-charge mobile dental. Our mobile dental provide mouth and teeth checkout for over 80 individual. These CSR events are one of the small steps UBIS does to put a big bright smile onto everybody’s face.