บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) หรือ UBIS นำโดยนายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
นายณวรรธน์ ตริยพงศ์พัฒนา กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น กลุ่มนักลงทุน และกลุ่มนักวิเคราะห์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ Company Visit ประจำปี 2559 ณ โรงงานยูบิส นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา