คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 รอบ 14.30 น. ที่ผ่านมา