ยูบิสเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สนช. กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวขึ้น โดยเป็นการพัฒนาโครงการมาจากโครงการ “การจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร หรือ Total Innovation Management (TIM)” ที่ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนภาคเอกชนให้สามารถพัฒนานวัตกรรมขึ้นในองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและมียุทธศาสตร์ ตลอดจนสามารถสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมขึ้นในองค์กรได้อย่างเป็นระบบ และจะนำองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมและยั่งยืน และมีโอกาสพัฒนาศักยภาพเชิงองค์กรทางนวัตกรรมไปสู่ระดับที่สามารถเข้ารับรางวัล “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม”

โดยเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายณวรรธน์ ตริยพงศ์พัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับตัวแทนโครงการฯในการเข้าประเมินความสามารถทางนวัตกรรมของยูบิส ก่อนการพิจารณานำเสนอชื่อเพื่อเข้ารับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม