คณะกรรมการโครงการธงขาวดาวเขียว ประกอบด้วย คุณวีระศักดิ์ แจ้งการ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ฝ่ายบริหารจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน รวม 16 ท่าน ได้เข้าตรวจโรงงานโดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับเพื่อตรวจเยี่ยมโรงงาน ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้มุ่งเน้นการตรวจด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ อันดีระหว่างสถานประกอบการและชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม และบูรณาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยคำนึงถึงธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม
ผลการตรวจ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ได้คะแนนดีเยี่ยม