นายณวรรธน์ ตริยพงศ์พัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จากนายประสัณห์ เชื้อพานิช คณะกรรมการพิจารณารับรอง โดยยูบิสได้ผ่านการพิจารณาตรวจประเมินและได้รับการรับรองด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา