บ.ยูบิส เอเชีย จำกัด(มหาชน) และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการให้คำปรึกษา

ฝึกอบรม และสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม โดยนายปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์ ประธานกรรมการบริหาร ยูบิส เอเชีย และดร.สุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ผู้อำนวยการสมาคม

ได้ร่วมลงนามบันทึกฉบับนี้ ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น) ถนนพัฒนาการ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565

 

 

โดยความร่วมมือนี้ จะนำไปสู่การร่วมกันส่งเสริม พฒั นาบุคลากรของบริษัทให้มีความรู้และทักษะที่ทันสมัย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีในภาคการผลิต เสริมประสิทธิภาพการทำงานผ่านการฝึกอบรมในหลากหลายรูปแบบ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตของ ยูบิส เอเชีย ให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การนำ Kaizen IoT มาดำเนินการ เพื่อการเป็น Digital Factory Transformation, การสอบเทียบเครื่องมือ

อุปกรณ์การผลิตที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการสนับสนุนการทำธุรกิจกับหน่วยงาน หรือองค์กรในญีปุ่นได้อีกด้วย นับเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ยบู ิส เอเชีย และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น) และสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาอุตสาหกรรมต่าง

ๆ ภายในประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

UBIS(ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED signs the Memorandum of Understanding with Technology Promotion

Association (Thailand-Japan) on consultancy, training and calibration cooperation. UBIS(ASIA) Chief Executive

Officer, Mr. Piyakun Krittayanukul and TPA President Asst.Prof.Prayoon Shiowattana signs the MOU on 3rd March

2022 at Technology Promotion Association (Thai-Japan) Pattanakarn.

This cooperation would promote the development of organization personnel, enhancing knowledge and skills that

are latest and up to date with the ever-changing production technology landscape as well as enhancing work

efficiency via various trainings and workshops to develop UBIS (ASIA) operations to highest effectiveness, for

example incorporating Kaizen IoT in UBIS(ASIA) processes as a form of Digital Factory Transformation.

Additionally, the cooperation involves calibration services of tools and equipment to ensure its quality standards

and lastly, the cooperation will also support future business ventures with any agency or organizations in Japan.

This MOU signing would benefit both UBIS(ASIA) as well as TPA(Thai-Japan) in terms of information exchange

and collaboration in learning and development to maximize growth of various industries in Thailand.